Działalność charytatywna i wydarzenia kulturalne

Działalność charytatywna w szpitalu w Brzozowie została zainicjowana w lutym 1994 r., kiedy to z inicjatywy ks. Piotra Kreisa powstał Zespół Charytatywny „Caritas”, obejmując swą opieką 113 osób chorych, starszych i samotnych z terenu Brzozowa, organizując dla nich imprezy z okazji wspomnienia św. Mikołaja, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Za czasów ks. Zdzisława Pokrywki zespół zmienił profil swej działalności, koncentrując się na pozyskiwaniu środków finansowych, umożliwiających wykup lekarstw przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i o niskich dochodach. Ks. Stanisław Walter, obejmując w 1998 r. funkcję kapelana w brzozowskim szpitalu, nie tylko podjął inicjatywy swych poprzedników, ale je twórczo rozwinął, nadając im znacznie szerszy rozmach – jego prawą ręką na tym odcinku działalności Duszpasterstwa stała się p. Anna Mendyka. Pracowała ona jako nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach. Założyła ona na terenie szkoły Koło Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Z jej inicjatywy jedną z form pracy koła stały się coroczne odwiedziny chorych i personelu medycznego w szpitalu. Już od 2002 r. mali misjonarze z Humnisk zaczęli składać wizyty w szpitalu z okazji liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja Biskupa; dzieci przynosiły własnoręcznie wykonane upominki, prezenty kupione za zaoszczędzone przez siebie pieniądze bądź ofiarowane przez sponsorów słodycze i rozdawały je chorym, pracownikom szpitala, a nawet pacjentom oczekującym na wizyty w poradniach specjalistycznych oraz przychodni. W następnych latach kierowane przez p. Annę Mendykę koło znacznie poszerzyło program tych odwiedzin: nie ograniczało się, jak dotychczas, jedynie do rozdawania prezentów, ale przygotowywano teraz krótkie przedstawienia jasełkowe lub koncerty kolęd i starano się odwiedzać jak najwięcej oddziałów. Wizyty nie ograniczały się też jedynie do wspomnienia św. Mikołaja; uczniowie z Humnisk odwiedzali teraz szpital w inne ważne święta i uroczystości kościelne. I tak np. 6 stycznia 2017 r., w dzień uroczystości Objawienia Pańskiego, mimo wolnego od nauki dnia, przybyli oni wraz ze swoją opiekunką do szpitala na zaproszenie ówczesnego ordynatora oddziału chemioterapii p. Marii Jońcy. Odwiedzili chorych oraz personel medyczny na oddziałach chemio- i radioterapii, wewnętrznym oraz dziecięcym. Tam przedstawili inscenizację o tematyce bożonarodzeniowej, sprawiając wszystkim ogromną radość pięknym śpiewem oraz grą na gitarach i flecie.

 

Z biegiem czasu szczególnego znaczenia nabrały nawiedzenia szpitala przez małych misjonarzy z Humnisk czynione w ramach obchodzonego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 II) Światowego Dnia Chorych – od 2006 r. stały punkt rocznego planu pracy koła. W tym właśnie roku uczniowie wraz ze swoją opiekunką p. Anną działając w porozumieniu z ks. Kapelanem oraz władzami szpitala odwiedzili pacjentów oddziałów chemio- i radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz wewnętrznego rozdając specjalnie przygotowane na tą okazję kartonowe serduszka, a na nich wypisane życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz myśli o wartości cierpienia zaczerpnięte z Pisma św. oraz wypowiedzi świętych (św. Jan Paweł II, św. Ojciec Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty). Chorzy bardzo ucieszyli się z tej wizyty. Jeden z pacjentów, już po opuszczeniu szpitala, wysłał nawet na ręce dyrekcji szkoły list z serdecznymi podziękowaniami. Wieczorem o godz. 1800 podopieczni pani Mendyki uświetnili swoim śpiewem Mszę św. oraz nabożeństwo połączone z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, włączyły się również w niesienie darów ofiarnych, na które również przygotowały kartonowe serduszka.

 

Szczególnie znaczący i widoczny był udział dzieci i młodzieży szkolnej w organizację i przebieg XXV Światowego Dnia Chorych 11 II 2017 r.; oprócz uczniów z Koła Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z Humnisk uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna z Zespołów Szkół w Jasienicy Rosielnej i Malinówce oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie – wolontariusze Fundacji Promocji Zdrowia im. dr. Stanisława Langa działającej przy brzozowskim szpitalu. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie: ks. Mateusz Sławiński – ówczesny wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej, p. Agnieszka Masłyk – pedagog szkolny z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej oraz Anna Kmiotek – katechetka z Zespołu Szkół w Malinówce. Tak liczny udział młodych ludzi (27 osób) w akcji oraz jej szeroki rozmach możliwy był w dużej mierze dzięki działaniom pani Anny Mendyki, sprawującej od 2010 r. funkcję wiceprezesa zarządu wspomnianej fundacji. Jej zasługą było zdobycie darów (głównie słodyczy) z przeznaczeniem na okolicznościowe upominki dla pacjentów i pracowników szpitala. Wielką pomocą służyła pani Annie pielęgniarka oddziałowa ortopedii – p. Beata Barańska. Zdołała ona pozyskać do wsparcia fundacji przez kooperujące z brzozowskim szpitalem firmy produkujące sprzęt medyczny, zdobywając w ten sposób spore środki finansowe, mogące być przeznaczone na działalność charytatywną. P. Anna podzieliła uczestników akcji na kilka grup; każdej z nich wyznaczyła oddziały szpitalne, które mieliby odwiedzić. Rozesłanie poszczególnych grup poprzedziła wspólną modlitwą w kaplicy, prowadzoną przez ks. Sławińskiego. Przybycie dzieci i młodzieży z życzeniami, śpiewem i upominkami sprawiło niemałą radość chorym. Wielu z nich nie kryło łez wzruszenia, a także słów zdumienia, że w sobotę – dzień wolny od nauki –tylu młodych zechciało poświęcić czas drugiemu człowiekowi i do tego cierpiącemu. Z kolei młodzi uczestnicy akcji mogli odczuć, jak wielką satysfakcję daje możliwość ofiarowania czegoś bliźniemu, szczególnie takiemu, który niedomaga.

 

Uczniowie skierowanego przez p. Mendykę Koła Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci odwiedzali pacjentów brzozowskiego szpitala także z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego – np. 9 IV 2007 r., w Poniedziałek Wielkanocny, przybyli wraz ze swoją opiekunką wręczając wszystkim chorym przygotowane przez siebie stroiki świąteczne, spotykając się z wielką życzliwością zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Szczególną wdzięczność przejawiali pacjenci, wszak wizyta dzieci z Humnisk musiała być wielkim wsparciem dla tych, którym przyszło spędzać święta Zmartwychwstania Pańskiego na sali szpitalnej, często z dala od rodziny.

 

Wizyty małych misjonarzy z Humnisk zostały przerwane w marcu 2020 roku, kiedy to z racji epidemii koronawirusa szpital został zamknięty dla osób z zewnątrz. Wolontariusze Fundacji Promocji Zdrowia zaprzestali odwiedzania szpitala po 2018 r., kiedy to pani Anna Mendyka odeszła z funkcji wiceprezesa. Nie rozstała się bynajmniej z tego powodu ani ze Szpitalnym Duszpasterstwem Chorych ani kaplicą Św. Rodziny, cały czas wspomagając ks. kapelana w sprawach administracyjnych, organizacyjnych oraz finansowych. Sprawuje opiekę nad gospodarką finansową Duszpasterstwa, kontrolując i rozliczając przychody z ofiar na dokończenie remontu kaplicy, ze sprzedaży czasopism katolickich, publikacji książkowych i dewocjonaliów. Opiekuje się wiszącą w przylegającym do przedsionka kaplicy korytarzu tablicą informacyjną stale ją aktualizując. Zredagowała i doprowadziła do wydania informatora „O Szpitalnym Duszpasterstwie Chorych”. Często pomaga opiekującej się kaplicą s. Dorocie Pękali, gdy ta pełni dyżur pielęgniarki: podlewa kwiaty, uzupełnia olej w świecach, wykonuje drobne prace porządkowe, pomaga przy dekoracji kaplicy.

 

Wśród rozlicznych form działalności ks. Kapelana oraz skupionej wokół niego grupy osób koniecznie wymienić należy także organizowanie na terenie szpitala imprez, mających na celu lansowanie tzw. kultury wysokiej, zwłaszcza chrześcijańskiej, dających też okazję do publicznej prezentacji swych dokonań amatorskim grupom teatralnym i muzycznym z bliższych i dalszych okolic. I tak np. w niedzielę 24 I 2006 r. w kaplicy pojawiła się schola dziecięca z parafii Górki, złożona z 8 dziewcząt, kierowana przez ówczesnego wikarego – ks. Jana Bróża. Zespół wykonał recital kolęd i pastorałek, zarówno dawnych, jak i współczesnych, z którym dziewczęta zdążyły już odwiedzić okoliczne parafie, a teraz przybyły aby zaprezentować go w kaplicy brzozowskiego szpitala. Młode wokalistki uczestniczyły najpierw we Mszy Świętej, wzbogacając ją swym pięknym śpiewem, a po niej dały koncert. Występ scholi z Górek spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony zgromadzonych w kaplicy wiernych, którzy spontanicznie wraz z dziewczętami i ks. Janem odśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.

 

Rok później, 21 I 2007 r. koncertowała w kaplicy Świętej Rodziny Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca od 2003 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu. Tworzyło ją wówczas trzydzieści pięć osób w wieku 13-24 lat. Kierownikiem muzycznym, a zarazem dyrygentem orkiestry jest Grzegorz Maliwiecki. Pod jego batutą zdołała ona wypracować bogaty repertuar, w którym znalazły się dzieła muzyki poważnej, pieśni religijne, a także szlagiery muzyki filmowej i jazzowej. Zespół daje liczne występy na festiwalach i przeglądach orkiestr dętych, a także różnych miejscowościach Podkarpacia, uświetniając m.in. uroczystości kościelne; w tym też celu przybył do Brzozowa. Członkowie orkiestry uczestniczyli najpierw w Eucharystii o godz. 1500, dając jej oprawę muzyczną oraz przygotowując czytania mszalne, a po jej zakończeniu rozpoczęli trwający ponad godzinę koncert noworoczny.

 

Grupy muzyczne z zewnątrz, dające gościnne występy w kaplicy, siłą rzeczy mogą wzbogacać sprawowaną tam liturgię śpiewem i grą na instrumentach jedynie okazjonalnie. Na co dzień troska o muzyczną oprawę Mszy Świętych i nabożeństw spoczywa na organistach (m.in. Władysław i Piotr Buczkowie, Damian Kuliga – obecny organista bazyliki Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, Violetta Stodolak – posługuje w parafii Malinówka, Bartłomiej Leń, Marek Nogaj), niestety bardzo często się zmieniających, oraz scholi szpitalnej, założonej pierwotnie z pięciu pielęgniarek z oddziału chirurgii onkologicznej: Beaty Barańskiej, Zofii Czech, Lucyny Haduch, Grażyny Jajko i Jolanty Szuby. To właśnie one uświetniają swym śpiewem (a także grą na gitarze – Zofia Czech) obchody wszystkich bez wyjątku uroczystości i świąt kościelnych, celebrowane w kaplicy (m.in. Pasterka, Objawienie Pańskie, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorych, Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia, rocznica śmierci św. Jana Pawła II, Wielki Czwartek – Dzień Kapłański, Rezurekcja, instalacje relikwii świętych i błogosławionych, Dzień Papieski – 22 X, rocznica wprowadzenia stanu wojennego). Od czasu do czasu dają też poza nabożeństwami recitale pieśni nabożnych (np. kolęd lub wielkanocnych) oraz patriotycznych. W swej działalności nie ograniczają się jedynie do strony czysto muzycznej, przygotowując rozważania tajemnic Różańca Świętego w październiku czy stacji Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Ich pomysłem są również czuwania modlitewne w kaplicy (np. przed Pasterką, przy Ciemnicy i Grobie Pańskim) oraz przygotowane z tej okazji programy słowno-muzyczne. Przedwczesna śmierć Lucyny Haduch oraz przejście Beaty Barańskiej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału ortopedii spowodowały, że schola szpitalna działa ostatnimi laty w zmniejszonym trzyosobowym składzie.