Aktualności

MODLITWY NAD LUDEM

Na zakończenie Mszy stacyjnej w okresie Wielkiego Postu papież nad zgromadzonymi odmawiał specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II zostały na ich wzór ułożone także modlitwy, które mogą być używane również poza okresem Wielkiego Postu.

Kapłan może odmówić modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy, Liturgii Słowa, Liturgii Godzin albo obrzędu sakramentalnego. Stanowi ona część błogosławieństwa końcowego. Po wezwaniu Pan z wami kapłan lub diakon wzywa lud: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia modlitwę, a wszyscy odpowiadają Amen. Wówczas kapłan dodaje: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący… i on sam lub diakon odsyła lud.

Panie, nasz Boże, bądź miłościw swojemu ludowi, który wzywasz do życia wiecznego, i udzielaj mu doczesnej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, udzielaj hojnie swoim sługom opieki i łaski, daj im zdrowie duszy i ciała, daj im szczerą miłość wzajemną i stałą gotowość do Twojej służby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, daj ludowi chrześcijańskiemu zrozumienie wiary, którą wyznaje, i umiłowanie Eucharystii, w której uczestniczy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, udziel swojemu ludowi świętego błogosławieństwa, aby unikał wszystkiego, co szkodliwe, i osiągnął to, czego pragnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, niech upragnione błogosławieństwo umocni Twoich wiernych, aby nigdy nie sprzeciwiali się Twojej woli i składali Ci dziękczynienie za Twoje dobrodziejstwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, Ty bronisz Twoich wiernych nawet wtedy, gdy grzeszą, ale z większą miłością czuwasz nad tymi, którzy szczerze służą Tobie; spraw, aby Twój lud całym sercem nawrócił się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, oświeć swoich wiernych, aby poznawali Twoją wolę i mogli czynić to, co się Tobie podoba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą swoim wiernym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana, odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na wierny lud, który wyprasza Twoje miłosierdzie, i spraw, aby dzielił z innymi dary Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, pobłogosław swój lud, który oczekuje darów Twojego miłosierdzia, i spełnij to, czego pragnie za twoim natchnieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Miłosierny Boże, niech Twoja łaska umacnia lud Tobie poddany, aby zawsze wypełniał Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu ludowi i uwolnij go od zła wszelkiego, aby całym sercem Tobie służył i żył w pokoju pod Twoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, udziel Twoim wiernym pomocy, aby Ciebie całym sercem szukali i otrzymywali spełnienie próśb zgodnych z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, niech Twoja rodzina raduje się z Ofiary odkupienia, w której uczestniczyła,

i czerpie z niej nowe siły. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, udziel łaski swojemu ludowi, aby z dnia na dzień oczyszczał się z grzechów

i znajdował radość w spełnianiu twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, strzeż modlącego się ludu, oczyszczaj go i pouczaj, aby z Twoją pomocą dążył do dóbr wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

(w Wielkim Tygodniu) Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pana Jezus Chrystus dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

(w Okresie Wielkanocnym) Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni zebrali owoce wielkanocnych sakramentów i oczekiwali dóbr przyszłych; niech strzegą łaski chrztu świętego

i przez udział w Eucharystii osiągną życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, obdarz hojnie swoich wiernych łaską i pokojem i umocnij ich swoim błogosławieństwem, aby zawsze składali Tobie dziękczynienie i z radością sławili Ciebie w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Niech Bóg, Ojciec niebieski, napełni was wszelkim błogosławieństwem, abyście byli święci i czyści przed Jego obliczem, niech wam hojnie udzieli swojej łaski, niech was poucza słowem prawdy zawartym w Ewangelii zbawienia i da wam miłość bratnią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, oczyść dusze i ciała swoich wiernych, aby przemienieni przez Ducha Świętego, unikali grzesznych przyjemności i znajdowali radość w Twojej służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, udziel swoim wiernym błogosławieństwa i daj im wzrost życia duchowego, aby Twoja miłość umacniała ich do codziennej pracy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, umocnij serca wiernych swoją łaską, aby byli wierni Tobie w modlitwie

i wzajemnie się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, Obrońco ufających Tobie, pobłogosław swój lud, otaczaj go opieką i prowadź, aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzyjaciół trwał wiernie w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W LITURGICZNYCH DNIACH ŚWIĘTYCH

Boże, nasz Ojcze, niech lud chrześcijański z radością oddaje cześć Świętym, którzy są

członkami Mistycznego Ciała Twojego Syna, spraw, aby mógł razem z nimi radować się z Twojej chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, Ty dajesz swojemu ludowi Świętych jako orędowników, za ich wstawiennictwem zwracaj nieustannie nasze serca ku Tobie, kieruj nami i nie wypuszczaj nas

ze swojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.